Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .rumianazasmiana

देश ‎Bulgaria
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2020年 नोभेम्बर 24日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 नोभेम्बर 24日 08:27
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-16

प्रमुख भाषा ‎Bulgarian Bulgarian
rumianazasmiana can read the following languages: अंग्रेजीBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाBulgarian