Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 에스페란토어-루마니아어 - Bonvolu, validigi

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어스페인어간이화된 중국어독일어폴란드어터키어스웨덴어그리스어체코어세르비아어불가리아어브라질 포르투갈어포르투갈어한국어덴마크어카탈로니아어이탈리아어루마니아어네덜란드어히브리어보스니아어알바니아어러시아어슬로바키아어헝가리어핀란드어에스페란토어리투아니아어페로어페르시아어노르웨이어슬로베니아어타이어아라비아어전통 중국어라틴어아이슬란드어라트비아어아일랜드어아프리칸스어프랑스어클린곤어일본어몽골어브르타뉴어우크라이나어우르드어그루지야어크로아티아어에스토니아어힌디어스와힐리어고대 그리스어프리지아어마케도니아어
요청된 번역물: 네와르어루마니아어산스크리트어이디쉬어자바어중국에 있는 가장 자연에 가깝게 만든 인간의 예술 웬양텔루구 어마라티어 & 마리티 언어타밀족 & 타밀인펀잡어베트남어

제목
Bonvolu, validigi
번역
에스페란토어-루마니아어
cucumis에 의해서 게시됨
원문 언어: 에스페란토어

Bonvolu, validigi la kondiĉojn de la uzado.
이 번역물에 관한 주의사항
mi supozas, ke ne tro malbone estus traduki la anglan "terms of use" ankaŭ kiel "kondiĉoj de la utiligado" se mi pli multescius pri la kunteksto.
2009년 3월 3일 14:58