Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 世界语-罗姆语 - Bonvolu, validigi

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语西班牙语汉语(简体)德语波兰语土耳其语瑞典语希腊语捷克语塞尔维亚语保加利亚语巴西葡萄牙语葡萄牙语韩国语/朝鲜语丹麦语加泰罗尼亚语意大利语罗马尼亚语荷兰语希伯来语波斯尼亚语阿尔巴尼亚语俄语斯洛伐克语匈牙利语芬兰语世界语立陶宛语法罗语波斯語挪威语斯洛文尼亚语泰语阿拉伯语汉语(繁体)拉丁语冰岛语拉脱维亚语爱尔兰语南非语法语克林贡语日语蒙古语不列颠语乌克兰语乌尔都语格鲁及亚语克罗地亚语爱沙尼亚语印地语斯瓦希里语古希腊语弗里西语马其顿语
索译列单: 尼瓦尔语罗姆语梵语意第绪语爪哇语文言文泰卢固语马拉地语泰米尔语旁遮普语越南语

标题
Bonvolu, validigi
翻译
世界语-罗姆语
提交 cucumis
源语言: 世界语

Bonvolu, validigi la kondiĉojn de la uzado.
给这篇翻译加备注
mi supozas, ke ne tro malbone estus traduki la anglan "terms of use" ankaŭ kiel "kondiĉoj de la utiligado" se mi pli multescius pri la kunteksto.
2009年 三月 3日 14:58