Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .carucci-roberto

देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2007年 अक्टोबर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 सेप्टेम्बर 13日 21:05
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎106

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎106

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
carucci-roberto can read the following languages: इतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियन