Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ahmedhmd2000

देश ‎Iraq
जन्मेको बर्ष1967
प्रथम भ्रमण2005年 सेप्टेम्बर 16日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2005年 अक्टोबर 11日 12:56
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अरबी अरबी
ahmedhmd2000 can read the following languages: अरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअरबी