Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-保加利亚语 - Confirmation-administrator-translation

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语德语加泰罗尼亚语土耳其语日语西班牙语俄语世界语法语保加利亚语罗马尼亚语阿拉伯语葡萄牙语意大利语阿尔巴尼亚语希伯来语瑞典语捷克语印地语汉语(简体)希腊语塞尔维亚语立陶宛语丹麦语芬兰语汉语(繁体)匈牙利语克罗地亚语英语挪威语韩国语/朝鲜语波斯語斯洛伐克语南非语
索译列单: 乌尔都语库尔德语爱尔兰语越南语

讨论区 解释 - 计算机 / 互联网

标题
Confirmation-administrator-translation
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

When rejecting a translation and after confirmation by an administrator or an expert, the translation will be cancelled and submitted again without any additional cost

标题
Потвърждение-администратор-превод
翻译
保加利亚语

翻译 vyras
目的语言: 保加利亚语

Когато се отхвърля превод и след потвърждение от администратор или експерт, преводът ще бъде отложен и изпратен отново без допълнителни разноски
cucumis认可或编辑 - 2007年 五月 1日 08:44