Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-捷克语 - Foreign language

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语意大利语荷兰语葡萄牙语巴西葡萄牙语日语俄语丹麦语塞尔维亚语阿拉伯语阿尔巴尼亚语希伯来语土耳其语罗马尼亚语世界语希腊语西班牙语德语乌克兰语加泰罗尼亚语汉语(简体)汉语(繁体)保加利亚语芬兰语法语匈牙利语克罗地亚语波兰语瑞典语英语立陶宛语波斯尼亚语挪威语爱沙尼亚语不列颠语韩国语/朝鲜语弗里西语捷克语法罗语拉脱维亚语波斯語拉丁语冰岛语印尼语斯洛伐克语克林贡语南非语格鲁及亚语马其顿语泰语
索译列单: 爱尔兰语越南语

标题
Foreign language
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

When you don't know any foreign language, we allow you to use cucumis by giving you %p points every %d days (only when you log in and when you actually need them).

标题
Cizí jazyk
翻译
捷克语

翻译 babu2
目的语言: 捷克语

Pokud neznáte žádný cizí jazyk, umožňujeme vám využít cucumis tak, že vám dáme %p bodů každých %d dní (jen když se přihlásíte a skutečně je potřebujete).
IC认可或编辑 - 2007年 十月 17日 13:04