Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-丹麦语 - Swahili

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语俄语保加利亚语罗马尼亚语西班牙语土耳其语匈牙利语德语阿拉伯语塞尔维亚语巴西葡萄牙语丹麦语挪威语加泰罗尼亚语瑞典语世界语捷克语日语意大利语波兰语荷兰语希腊语芬兰语克罗地亚语希伯来语葡萄牙语韩国语/朝鲜语阿尔巴尼亚语印地语汉语(简体)乌克兰语斯洛伐克语波斯語立陶宛语南非语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 爱尔兰语

标题
Swahili
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Swahili

标题
Swahili
翻译
丹麦语

翻译 Ellen-Mine
目的语言: 丹麦语

Swahili
Anita_Luciano认可或编辑 - 2008年 二月 13日 23:16