Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - सरबियन - ti si veoma lepa devojka svidjas mis veomas

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: सरबियनअंग्रेजीस्पेनीफ्रान्सेली

Category Letter / Email - Love / Friendship

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
ti si veoma lepa devojka svidjas mis veomas
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
monica rmtzcद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: सरबियन

ti si veoma lepa devojka svidjas mis veomas
2007年 सेप्टेम्बर 24日 10:04