Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - रोमानियन-इतालियन - ce poza frumoasa ai

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: रोमानियनइतालियन

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
ce poza frumoasa ai
हरफ
olg1973द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: रोमानियन

ce poza frumoasa ai

शीर्षक
che bella foto che hai
अनुबाद
इतालियन

Vesnaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: इतालियन

che bella foto che hai
Validated by Xini - 2007年 अगस्त 3日 11:39

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2007年 अगस्त 2日 14:09

thempy
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 2
che bella foto che hai

2007年 अगस्त 2日 20:42

Xini
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1655
Vesna sei d'accordo?

2007年 अगस्त 3日 10:31

Vesna
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12
si