Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - I am very Allergic to EGG. Can you please make...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्विडेनी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: नर्वेजियन

Category Daily life - Health / Medecine

शीर्षक
I am very Allergic to EGG. Can you please make...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
jpcubedद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

I am very Allergic to EGG. Can you please make make sure there are no eggs, egg whites or egg yolks in the ingredients?
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
We are going on a cruise to the Baltics and I want to make a card I can use to make sure the servers understand that I cannot have egg. If there is a better phrasing to make the overall sentiment of the comment more understandable in a certain language please feel free to let me know.
2019年 अप्रिल 2日 18:31