Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - Politics should be the least concern of faithful...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीब्राजिलियन पर्तुगिज

शीर्षक
Politics should be the least concern of faithful...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
PJ2011द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Politics should be the least concern of faithful Catholics as they watch the creeping socialism movement.
2019年 मार्च 9日 02:16