Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .12अनुबाद - अंग्रेजी-हिन्दि

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीतुर्केलीफ्रान्सेलीइतालियनIndonesianरूसीकातालानचीनीयाBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  जापानीअरबीLatinचिनीया (सरल)स्पेनीकातालानयहुदीडेनिसक्लिनगनPersian languageअल्बेनियनपोलिससरबियनफ्रान्सेलीतुर्केलीयहुदीयुनानेलीरोमानियनएस्पेरान्तोइतालियनहन्गेरियनफ्रान्सेलीस्पेनीजर्मनअंग्रेजीइतालियनचिनीया (सरल)चीनीयायहुदीहिन्दिLatinअंग्रेजीअंग्रेजीअरबीसरबियनकोरियनजर्मनजापानीब्राजिलियन पर्तुगिज  फ्रान्सेलीLatinUkrainianस्विडेनीकातालानPersian languageयुनानेलीस्विडेनीरूसीअरबीस्विडेनीतुर्केलीजर्मनडेनिसफ्रान्सेलीइतालियनLatinअंग्रेजीअरबीयहुदीजर्मनडचस्पेनीइतालियनLatinफ्रान्सेलीस्पेनीइतालियनअरबीयुनानेलीतुर्केलीअरबीतुर्केलीयहुदीचिनीया (सरल)चीनीयाइतालियनस्पेनीइतालियनअरबीयहुदीLatinयहुदीअरबीफ्रान्सेलीइतालियनLatinफ्रान्सेलीअंग्रेजीरूसीस्पेनीइतालियनBulgarianजर्मनचिनीया (सरल)चीनीयाइतालियनIndonesianThaiफिनल्यान्डी

समस्या - Permissions