Cucumis - 网上免费翻译服务
. .pias 专家 瑞典语

专家 - 瑞典语
国家/地区 ‎瑞典
出生年份1966
第一次访问2007年 九月 16日
最后一次访问2024年 六月 2日 07:07
当前的翻译点数
‎91137

潜在翻译点数
‎90226

主要语言 ‎瑞典语 瑞典语
pias 可以阅读以下语言: 英语瑞典语挪威语丹麦语
翻译 - 喜好
源语言英语挪威语丹麦语冰岛语
目的语言瑞典语
英语
8.28/10  
瑞典语
9.18/10   专家
挪威语
9.55/10  
冰岛语
8.85/10  
The Swedish Teacher

- Underbar blogg om vårt svenska språk. Skriven på ett pedagogiskt och roande sätt.
Besök den! http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/