Cucumis - 网上免费翻译服务
. .xristos

主页

国家/地区 ‎希腊
第一次访问2006年 十二月 14日
最后一次访问2008年 三月 31日 19:41
当前的翻译点数
‎4413

潜在翻译点数
‎4413

主要语言 ‎希腊语 希腊语
xristos 可以阅读以下语言: 罗马尼亚语希腊语
翻译 - 喜好
源语言英语罗马尼亚语希腊语阿尔巴尼亚语
目的语言英语罗马尼亚语希腊语阿尔巴尼亚语
罗马尼亚语
9.82/10  
希腊语
8.1/10  
巴西葡萄牙语
10/10  
英语
8.3/10