Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .xristos

वेब-साइत

देश ‎Greece
प्रथम भ्रमण2006年 डिसेम्बर 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 मार्च 31日 19:41
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎4413

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎4413

प्रमुख भाषा ‎युनानेली युनानेली
xristos can read the following languages: रोमानियनयुनानेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीरोमानियनयुनानेलीअल्बेनियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीरोमानियनयुनानेलीअल्बेनियन
रोमानियन
9.82/10  
युनानेली
8.1/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
10/10  
अंग्रेजी
8.3/10