Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .lilian canale बिशेसज्ञ अंग्रेजी स्पेनी ब्राजिलियन पर्तुगिज

प्रशासक
बिशेसज्ञ - अंग्रेजी स्पेनी ब्राजिलियन पर्तुगिज
देश ‎Brazil
प्रथम भ्रमण2007年 अक्टोबर 13日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 अक्टोबर 22日 10:32
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎352259

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎333360

प्रमुख भाषा ‎स्पेनी स्पेनी
lilian canale can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीस्विडेनीइतालियनब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीस्विडेनीइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीस्विडेनीइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अंग्रेजी
9.73/10   बिशेसज्ञ
स्पेनी
9.39/10   बिशेसज्ञ
ब्राजिलियन पर्तुगिज
9.71/10   बिशेसज्ञ
इतालियन
8.52/10  
पोर्तुगाली
8.89/10  
Latin
8.96/10  
स्विडेनी
8.56/10  
फ्रान्सेली
8.56/10