Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .anna fontirossi

देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1969
प्रथम भ्रमण2007年 अक्टोबर 6日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अक्टोबर 15日 19:51
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎130

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎130

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
anna fontirossi can read the following languages: इतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाBosnian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियन