Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .sandy88

देश ‎Germany
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2007年 सेप्टेम्बर 22日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 अक्टोबर 15日 16:05
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-1230

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-1068

प्रमुख भाषा ‎जर्मन जर्मन
sandy88 can read the following languages: अंग्रेजीजर्मन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी