Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .atlantis

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2005年 अक्टोबर 25日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2012年 अप्रिल 17日 15:02
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎4500

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎4500

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
atlantis can read the following languages: तुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केली
तुर्केली
8.34/10  
अंग्रेजी
7.58/10