Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .banuburcu

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1971
प्रथम भ्रमण2006年 मार्च 30日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2006年 मार्च 30日 08:57
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
banuburcu can read the following languages: तुर्केलीनर्वेजियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केली