Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Roller-Coaster

देश ‎Serbia and Montenegro
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2007年 अप्रिल 29日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 फेब्रुअरी 12日 21:28
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎53568

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎53568

प्रमुख भाषा ‎सरबियन सरबियन
Roller-Coaster can read the following languages: अंग्रेजीतुर्केलीइतालियनक्रोएसियनसरबियनPersian languageBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीतुर्केलीइतालियनक्रोएसियनसरबियनBosnian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केलीइतालियनक्रोएसियनसरबियनBosnian
अंग्रेजी
9.03/10  
सरबियन
9.59/10  
Bosnian
10/10  
इतालियन
6.7/10