Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ALINA0112

वेब-साइत

देश ‎Sudan
जन्मेको बर्ष1992
प्रथम भ्रमण2016年 सेप्टेम्बर 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 सेप्टेम्बर 8日 21:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
ALINA0112 can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी