Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .lenehc बिशेसज्ञ डेनिसExpert assistant नर्वेजियन

प्रशासक
बिशेसज्ञ - डेनिस
Expert assistant - नर्वेजियन
देश ‎France
जन्मेको बर्ष1949
प्रथम भ्रमण2014年 जुन 11日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 जुलाई 19日 23:15
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎11436

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎11628

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
lenehc can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनस्विडेनीनर्वेजियनडेनिसब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाडेनिस
डेनिस
10/10   बिशेसज्ञ