Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .pluiepoco बिशेसज्ञ चिनीया (सरल) चीनीया

वेब-साइत

बिशेसज्ञ - चिनीया (सरल) चीनीया
देश ‎China
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2005年 डिसेम्बर 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2021年 मार्च 10日 00:38
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎17896

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎26352

प्रमुख भाषा ‎चिनीया (सरल) चिनीया (सरल)
pluiepoco can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीचिनीया (सरल)इतालियनयुनानेलीचेकएस्पेरान्तोकातालानचीनीयाब्राजिलियन पर्तुगिज  अफ्रिकी Literary Chinese
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीरोमानियनइतालियनपोर्तुगालीएस्पेरान्तोकातालानचीनीयास्पेनीचिनीया (सरल)Literary Chinese
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीचीनीयाचिनीया (सरल)जापानीLiterary Chinese
चिनीया (सरल)
8.82/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
7.39/10  
चीनीया
8.56/10   बिशेसज्ञ
I am back!

I was young when time was old
Time is new when I am old
That is tragedy.

MSN: pluiepoco@hotmail.com