Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Lila F.

देश ‎Spain
जन्मेको बर्ष1973
प्रथम भ्रमण2005年 नोभेम्बर 23日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अगस्त 6日 16:05
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎10582

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎8544

प्रमुख भाषा ‎कातालान कातालान
Lila F. can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनइतालियनकातालान
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीकातालानस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  जर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीकातालानस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  जर्मन
कातालान
8.73/10  
स्पेनी
8.73/10  
जर्मन
9/10  
फ्रान्सेली
8/10