Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ollka

वेब-साइत

देश ‎Lithuania
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 20日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 जुन 11日 17:38
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎25722

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎25722

प्रमुख भाषा ‎रूसी रूसी
ollka can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीरूसीपोलिसयहुदीचेकएस्पेरान्तोलिथुएनियनUkrainian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीयहुदीरूसीलिथुएनियनपोलिस
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीरूसीलिथुएनियन
अंग्रेजी
9.08/10  
लिथुएनियन
10/10  
रूसी
10/10