Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .gamine बिशेसज्ञ डेनिसExpert assistant फ्रान्सेली नर्वेजियन

प्रशासक
बिशेसज्ञ - डेनिस
Expert assistant - फ्रान्सेली नर्वेजियन
देश ‎France
जन्मेको बर्ष1949
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2013年 डिसेम्बर 31日 18:44
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎57802

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎58093

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
gamine can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनस्विडेनीनर्वेजियनडेनिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीस्विडेनीनर्वेजियनडेनिसजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीनर्वेजियनडेनिस
फ्रान्सेली
8.28/10   Expert assistant
डेनिस
9.2/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
8.41/10  
नर्वेजियन
9.46/10   Expert assistant
जर्मन
7.77/10  
我是什么?“尘埃”

这个词听起来别扭
却也说得通,它萦绕
在我脑海,告诉你
这就是说我
我就是尘埃!

我走到水边
听鸟鸣
小河无声
缓缓地流淌
就像时间一样!

我是什么?


看着动物
它们见到我
并不惊悸
走近它们,伸手摸摸
它们盯着我
眼里没有丝毫防备!

我是什么?

我的孩子,约莫
三十来岁
给我发了电子邮件
说:爱你的孩子!

我是什么?........

谢谢各位,谢谢所有人,给我一个理由去相信人性!...........这就是我!!!!!!