Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ana_sevilla

देश ‎Spain
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 4日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 अगस्त 31日 19:23
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎211

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎212

प्रमुख भाषा ‎स्पेनी स्पेनी
ana_sevilla can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्पेनी