Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .dangos1

This user is authorized to translate into "ब्राजिलियन पर्तुगिज  ब्राजिलियन पर्तुगिज ".
वेब-साइत

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 9日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 अगस्त 2日 23:03
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
dangos1 can read the following languages: अंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीइतालियनब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीइतालियनस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
स्पेनी
5/10