Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Mideia

देश ‎Greece
प्रथम भ्रमण2007年 डिसेम्बर 17日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 अप्रिल 25日 18:29
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎12250

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎12316

प्रमुख भाषा ‎युनानेली युनानेली
Mideia can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीयुनानेलीAncient greek
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीयुनानेलीस्पेनीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीयुनानेली
फ्रान्सेली
8.14/10  
युनानेली
9.62/10  
अंग्रेजी
9.5/10  
स्पेनी
8.11/10