Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवासरुको हरफ - तुर्केली - hediye geldi çok sevdiğim bir arkadaşimdan

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: तुर्केली

शीर्षक
hediye geldi çok sevdiğim bir arkadaşimdan
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Brubieद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: तुर्केली

hediye geldi çok sevdiğim bir arkadaşimdan
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
I submitted this text about 3 days ago and have not had any response. I need this translation urgently if possible for personal reasons. I would like to know if the text when translated into English reads: “it is a gift from a friend I love very much” or “it is a gift from a dear friend/beloved friend” Thank you.
2018年 जनवरी 7日 13:52