Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-德语 - Yiddish

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语俄语保加利亚语罗马尼亚语西班牙语土耳其语匈牙利语德语阿拉伯语塞尔维亚语巴西葡萄牙语丹麦语挪威语瑞典语世界语捷克语日语意大利语荷兰语波兰语希腊语芬兰语克罗地亚语汉语(简体)希伯来语葡萄牙语韩国语/朝鲜语阿尔巴尼亚语印地语加泰罗尼亚语乌克兰语斯洛伐克语斯瓦希里语立陶宛语波斯語南非语斯洛文尼亚语
索译列单: 越南语爱尔兰语

标题
Yiddish
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Yiddish

标题
Jiddisch
翻译
德语

翻译 Rodrigues
目的语言: 德语

Jiddisch
Rumo认可或编辑 - 2008年 二月 13日 17:03