Cucumis - 网上免费翻译服务
. .stanelena

国家/地区 ‎罗马尼亚
出生年份1984
第一次访问2009年 二月 25日
最后一次访问2009年 二月 28日 23:07
当前的翻译点数
‎-170

潜在翻译点数
‎-170

主要语言 ‎罗马尼亚语 罗马尼亚语
stanelena 可以阅读以下语言: 法语英语葡萄牙语俄语西班牙语汉语(简体)日语德语波兰语荷兰语罗马尼亚语土耳其语瑞典语意大利语希伯来语挪威语克罗地亚语阿拉伯语希腊语捷克语丹麦语加泰罗尼亚语塞尔维亚语汉语(繁体)克林贡语爱沙尼亚语印地语尼泊尔语泰语越南语保加利亚语巴西葡萄牙语拉丁语冰岛语库尔德语阿塞拜疆语拉脱维亚语印尼语乌克兰语蒙古语马来语孟加拉语菲律宾语巴斯克语旁遮普语意第绪语斯瓦希里语爪哇语文言文
翻译 - 喜好
源语言 所有语言
目的语言罗马尼亚语