Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .sirinler

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1980
प्रथम भ्रमण2007年 नोभेम्बर 3日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 मे 23日 22:23
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎34038

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎34043

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
sirinler can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीतुर्केलीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीतुर्केलीजर्मन
अंग्रेजी
8.55/10  
तुर्केली
7.19/10