Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .kendi

देश ‎Morocco
जन्मेको बर्ष1979
प्रथम भ्रमण2007年 अक्टोबर 23日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2015年 फेब्रुअरी 16日 16:55
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎3462

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎3462

प्रमुख भाषा ‎अरबी अरबी
kendi can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीअरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषास्पेनी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअरबी
अरबी
9.44/10