Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .italo07

देश ‎Germany
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2007年 अक्टोबर 21日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2012年 नोभेम्बर 13日 19:51
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎53793

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎53794

प्रमुख भाषा ‎जर्मन जर्मन
italo07 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीजर्मनइतालियनब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीडचइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  जर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीजर्मन
इतालियन
7.09/10  
स्पेनी
8.32/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
9.03/10  
अंग्रेजी
8.9/10  
फ्रान्सेली
7.86/10  
जर्मन
9.13/10  
पोर्तुगाली
8.76/10  
I'm Salvatore

Friends call me Salva or Salvo, my relatives call me Salvatò and my sisters call me only Sa...
I was born on June 20, 1988 in Germany. I live close to Cologne.