Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .lakil

देश ‎United States
प्रथम भ्रमण2007年 सेप्टेम्बर 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 अगस्त 3日 01:06
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎9213

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎9213

प्रमुख भाषा ‎Bosnian Bosnian
lakil can read the following languages: अंग्रेजीक्रोएसियनसरबियनBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीक्रोएसियनसरबियनBosnian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीक्रोएसियनसरबियनBosnian
अंग्रेजी
9.25/10  
Bosnian
9.5/10  
सरबियन
9.75/10  
क्रोएसियन
7.6/10