Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .María17

देश ‎Costa Rica
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2007年 सेप्टेम्बर 2日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 जनवरी 18日 17:40
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎13255

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎13304

प्रमुख भाषा ‎स्पेनी स्पेनी
María17 can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीस्पेनी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीस्पेनी
स्पेनी
8.3/10  
мaría loveѕ cυcυмιѕ...

нey тнere!

ι'м мaría ғroм coѕтa rιca. ι'м 22 yearѕ old... ιғ yoυ need ѕoмe нelp jυѕт leт мe ĸnow ιт!