Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .HB10

देश ‎Netherlands
जन्मेको बर्ष1990
प्रथम भ्रमण2005年 जुलाई 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 नोभेम्बर 18日 15:45
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎9781

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎9781

प्रमुख भाषा ‎डच डच
HB10 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनडच
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाडच
डच
7.9/10