Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Verka

देश ‎Russian Federation
जन्मेको बर्ष1985
प्रथम भ्रमण2007年 अगस्त 21日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 अगस्त 1日 12:19
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎6301

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎6301

प्रमुख भाषा ‎रूसी रूसी
Verka can read the following languages: रूसीक्रोएसियनसरबियनBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाक्रोएसियनसरबियनरूसीBosnian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाक्रोएसियनसरबियनरूसीBosnian
रूसी
9.18/10  
क्रोएसियन
8.38/10  
सरबियन
8.42/10  
Bosnian
9.56/10