Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .LAURA

देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1989
प्रथम भ्रमण2007年 जुलाई 10日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 जुलाई 11日 10:13
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎286

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎286

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
LAURA can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियन