Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .abies-alba

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1976
प्रथम भ्रमण2007年 जुन 20日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 जनवरी 30日 21:18
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎4182

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎4351

प्रमुख भाषा ‎Breton Breton
abies-alba can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीBreton
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाBreton
Breton
9.16/10