Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .mihai

देश ‎Germany
प्रथम भ्रमण2006年 मार्च 12日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2006年 मार्च 12日 20:12
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎438

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎438

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
mihai can read the following languages: जर्मनरोमानियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियन
रोमानियन
5/10