Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .tristangun

देश ‎Belgium
जन्मेको बर्ष1990
प्रथम भ्रमण2007年 जुन 4日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 अक्टोबर 13日 22:04
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎357

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎356

प्रमुख भाषा ‎इस्तोनियन इस्तोनियन
tristangun can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीचिनीया (सरल)जर्मनडचइतालियनइस्तोनियनलिथुएनियनब्राजिलियन पर्तुगिज  Unknown language
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीडचचिनीया (सरल)जर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीडचचिनीया (सरल)
अंग्रेजी
8.39/10  
फ्रान्सेली
7.46/10  
डच
8.13/10  
इस्तोनियन
7/10  
स्पेनी
8/10  
जर्मन
8.6/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
9.9/10  
चिनीया (सरल)
9.65/10  
लिथुएनियन
7.2/10  
All the same

-. Vita cuiusque hominis simile finitur. Modo minutiæ modi vivendi moriendique distingunt unum hominem ab alio .-