Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Tantine

वेब-साइत

देश ‎United Kingdom
जन्मेको बर्ष1962
प्रथम भ्रमण2007年 मे 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2014年 मे 14日 11:41
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎46614

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎46647

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
Tantine can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीइतालियनब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियन
अंग्रेजी
9.44/10  
फ्रान्सेली
8.75/10  
इतालियन
4.5/10