Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .CasperDK

देश ‎Denmark
जन्मेको बर्ष1992
प्रथम भ्रमण2007年 मे 19日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 मे 24日 04:21
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-430

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-431

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
CasperDK can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनपोलिसस्विडेनीनर्वेजियनडेनिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाडेनिस