Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .milkman बिशेसज्ञ यहुदी

वेब-साइत

बिशेसज्ञ - यहुदी
देश ‎Israel
जन्मेको बर्ष1975
प्रथम भ्रमण2007年 मे 5日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2014年 नोभेम्बर 30日 19:31
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎26423

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎25511

प्रमुख भाषा ‎यहुदी यहुदी
milkman can read the following languages: अंग्रेजीयहुदी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषायहुदी
यहुदी
9.68/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
9.76/10