Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Costantion

देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2007年 अप्रिल 17日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 मे 18日 07:55
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎288

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎283

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
Costantion can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियन
कुनै मिल्ने भेटिइन