Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .greeneye4000

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2007年 अप्रिल 13日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 जुन 30日 16:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎240

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎240

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
greeneye4000 can read the following languages: अंग्रेजीतुर्केलीइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषातुर्केलीइतालियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीतुर्केली
तुर्केली
6.66/10